Programma's

Wijkontwikkeling

Wijkontwikkelingen

Welke ontwikkelingen maken het woon- en leefklimaat in 36 Nijmeegse woonwijken door?

Met behulp van de buurtwaardering, de visie van bewoners, wijkprofessionals en leefbaarometer.nl, de relatieve waardeontwikkeling van woningen en het veiligheidsbeeld gaan we in de belangrijkste trends.

Hoe ontwikkelen de Nijmeegse woonwijken zich?

Woningen gaan lang mee, wijken en buurten kennen een soort levenscyclus van vestiging van nieuwe bewoners tot uitstroom van senioren. Naast deze vastigheid zijn er diverse patronen en ontwikkelingen zichtbaar.

Wat zijn de belangrijkste wijkontwikkelingen in Nijmegen?

  1. Onze woonwijken worden door bewoners als woon- en leefomgeving (ruim) voldoende of goed gewaardeerd. Wijkanalyses laten zien dat 23 van de 36 woonwijken zeer stabiel in hun ontwikkeling zijn. Daar behoren ook de 60’er jaren-wijken Hatert en Neerbosch-Oost toe.
  2. De ingezette gunstige trends in het woon- en leefklimaat van Nijmegen-Oud-West, met als aanjager herstructurering, zetten nog altijd door.
  3. Maar ook de volkswijken Nije Veld en Heseveld (voormalige aandachtsgebieden) zijn stabiel tot positief.
  4. Binnen Dukenburg en ook Lindenholt zijn het vooral de bewoners die negatieve aandachtspunten in de wijkontwikkeling zien. In veel wijken binnen deze stadsdelen geven zij aan dat hun buurt achteruit gaat. De woningmarkt in deze stadsdelen lijkt kwetsbaar.


Figuur: Ontwikkeling (2020-2021) en waardering (2021) Nijmeegse woonwijken

Leeswijzer: negatieve tot positieve wijkontwikkeling op de horizontale as; bewonerswaardering (voldoende tot zeer goed) op verticale as.

De ingezette positieve ontwikkeling in Nijmegen-Oud-West, met als aanjager herstructurering, zet nog altijd door. Dit heeft zijn weerslag in stijging van het rapportcijfer voor de buurt in Biezen en Wolfskuil, zowel op de korte - als lange termijn. Zowel een hoog aandeel bewoners als ook wijkprofessionals zien de buurt vooruitgaan. Dit houdt verband met nieuwbouw en verjonging in de wijk, een minder eenzijdige bevolkingsopbouw, meer of betere winkels en horeca en milieuwinst die met de grote bedrijfsverplaatsingen en -beëindigingen is behaald. De waardeontwikkeling van woningen is verhoudingsgewijs gunstig, wat wijst op een inmiddels sterke woningmarkt in dit gebied. De leefbaarheid is volgens leefbaarometer.nl aanzienlijk verbeterd.

In Nieuw-West valt Heseveld in gunstige zin op. Ook hier zien veel inwoners hun buurt vooruitgaan, stijgt de waardering voor de woonbuurt al lange tijd gestaag en is de leefbaarheidsscore (leefbaarometer.nl) duidelijk hoger. Op veiligheidsgebied daalt het aantal meldingen en aangiften naar verhouding.

In de zestiger jaren-wijken Neerbosch-Oost (Nieuw-West) en Hatert (Zuid) zijn de rapportcijfers wat lager dan elders in Nijmegen, maar nog altijd voldoende tot ruim voldoende. Al met al zijn dit stabiele woonwijken, met een deels maatschappelijk kwetsbare bevolking en enkele deelgebieden met leefbaarheidsrisico’s.

Binnen Dukenburg zijn het vooral bewoners die negatieve aandachtspunten in de wijkontwikkeling zien. Uitgezonderd Malvert zijn er in alle wijken hier veel inwoners die hun buurt vooral achteruit zien gaan. Dat heeft volgens hen vooral te maken met vervuiling van de openbare ruimte (ook afvalproblematiek), diverse overlastsituaties gerelateerd aan omwonenden en verkeer, parkeerproblemen in de woonomgeving, onderhoud van groenvoorzieningen en veiligheidszaken (soms drugs-gerelateerd). In Weezenhof vinden bewoners het voorzieningenniveau (waaronder winkels) verslechterd. De waardering voor de woonbuurt blijft in Dukenburg wel voldoende (rond rapportcijfer 7). Opvallend is ook dat de woningmarkt in dit stadsdeel kwetsbaar lijkt. De relatieve waardeontwikkeling blijft (sterk) achterin Tolhuis, Zwanenveld en ook Weezenhof. En ook de woningen in Meijhorst en Malvert gaan niet mee in de stedelijke prijsontwikkeling. In Zwanenveld, Aldenhof en Malvert zien we een toename in onveiligheidsgevoelens, tegen de Nijmeegse trend in. Al met al betitelen we de wijkontwikkelingen in Tolhuis, Zwanenveld, Malvert en Weezenhof als stabiel tot negatief.

Ook in de Lindenholtse wijken ’t Acker en ’t Broek zijn er aandachtspunten binnen de wijkontwikkeling. Veel bewoners hier signaleren dat hun buurt achteruitgaat, vooral vanwege in hun ogen slechter onderhoud van groenvoorzieningen, toename van zwerfvuil en afval, overlast van druk of hardrijdend verkeer en verslechtering van parkeermogelijkheden. En net als in Dukenburg blijven de vastgoedprijzen verhoudingsgewijs achter in ontwikkeling. En daalt het veiligheidsgevoel van bewoners al lange tijd. De waardering voor de woonbuurt blijft voldoende tot ruim voldoende (rond rapportcijfer 7).

In Nijmegen-Midden waarderen inwoners van Nije Veld hun wijk in de loop der jaren steeds hoger: van 6,5 gemiddeld in 1998 naar 7,2 in 2021). Wijkprofessionals zien hier diverse positieve ontwikkelingen, vooral in het Willemskwartier. Aan de basis stonden grootschalige publieke investeringen: corporatiewoningen, bundeling van wijkvoorzieningen en verbetering van de openbare ruimte. Ook in Nije Veld is een duidelijke verbetering in politiecijfers zichtbaar en een hogere leefbaarheidswaardering door leefbaarometer.nl

Binnen Nijmegen-Oost vallen enkele positieve wijkontwikkelingen op. In Galgenveld verbeterde de (reeds hoge) waardering van bewoners voor hun woonbuurt verder. Het aantal meldingen en aangiften van inbraken, bedreigingen of  vernielingen daalde, en leefbaarometer.nl schat de leefbaarheid hoger in. Hengstdal vertoont een vergelijkbaar positief beeld, waarbij het rapportcijfer voor de buurt ook langjarig is verbeterd (van 7,5 gemiddeld in 1998 naar 8,1 in 2021). Naast gunstige politiecijfers is hier ook het veiligheidsgevoel verbeterd. De waardering voor winkels met dagelijkse boodschappen steeg.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13