Samenvatting

Stedenvergelijking

Stedenvergelijking

Bevolking

 • Het aantal inwoners is in Nijmegen in periode begin 2013 tot begin 2023 relatief sterk toegenomen (+10% versus +7% gemiddeld in de benchmarksteden). In Eindhoven en Arnhem is het aantal inwoners naar verhouding nog wat sterker toegenomen; in Maastricht en Enschede was de toename veel minder sterk. Kijken we naar de laatste vier jaar (begin 2019 tot begin 2023) dan is de relatieve toename van het inwonertal in Nijmegen ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor de benchmarksteden (+3,2%).

Wonen en stedelijke ontwikkeling

 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Nijmegen (€308.000 in 2022) is hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden (€281.000). In Leiden en Eindhoven ligt deze waarde hoger dan in Nijmegen.
 • In de Atlas voor gemeenten-ranglijst voor woonaantrekkelijkheid staat Nijmegen op de negende plaats (editie 2022). Dat is hoger dan alle benchmarksteden. De hoge positie van Nijmegen heeft vooral te maken met de universiteit (derde plaats ‘aanwezigheid universiteit’), het podiumkunstenaanbod (zevende plaats ‘cultuuraanbod’), het culinair aanbod (vijftiende plaats) en de mooie omgeving (zestiende plaats ‘nabijheid van natuurgebieden’).

Economie

 • In Nijmegen is het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijdsklasse 15 tot 65 jaar lager (848 in 2021) dan gemiddeld in de benchmarksteden (904). In Eindhoven is dit aantal het hoogst, gevolgd door Arnhem en Groningen.
 • Tussen eind 2010 en 2017 zien we in Nijmegen een meer bescheiden groei van het aantal banen van werknemers dan in de kennissteden als geheel. Na 2017 wijzigt dat beeld flink. De groei van werknemersbanen in Nijmegen tussen 2018- 2022 is met 10% het dubbele van het gemiddelde voor de benchmarksteden en is daarmee ook het hoogst van de benchmarksteden. Wel blijft de groei vanaf 2010 nog altijd iets onder het gemiddelde.
 • In de Atlas voor gemeenten-ranglijst voor de bereikbaarheid van banen vanuit de stad per auto en openbaar vervoer staat Nijmegen op de 28e plaats (editie 2022). Leiden en Arnhem staan hoger, de andere benchmarksteden lager. Veel Nijmegenaren werken buiten de stad (circa 45.200). Nijmegen is een hooggewaardeerde woonstad, die als uitvalsbasis naar werk elders in Nederland dient.
 • Nijmegen telt relatief veel banen binnen de gezondheidszorg en het onderwijs en relatief weinig banen in de zakelijke dienstverlening.

Binnenstad

 • In Nijmegen is de winkelleegstand in de binnenstad lager (5% in 2023) dan gemiddeld in de benchmarksteden (7,5%). In Arnhem, Maastricht en Tilburg is de winkelleegstand het grootst.

Bereikbaarheid/verkeer

 • Het aantal geregistreerde verkeersongevallen per 100.000 inwoners is in Nijmegen lager (555 in 2021) dan gemiddeld in de benchmarksteden (751). In Leiden, Eindhoven en Arnhem is dit aantal het hoogst. Ook het aantal geregistreerde verkeersongevallen met letsel per 100.000 inwoners is in Nijmegen lager (37) dan gemiddeld in de benchmarksteden (115). In Leiden is dit aantal het hoogst, gevolgd door Enschede en Groningen.

Zorg en Welzijn

 • Het percentage volwassenen met overgewicht is in Nijmegen lager (41,5% in 2020) dan gemiddeld in de benchmarksteden (44,7%). In Leiden en Groningen is het percentage met overgewicht het laagst. Ook het percentage met ernstig overgewicht is in Nijmegen lager (11,2% in 2020 versus gemiddeld 13,7% in de benchmarksteden). Die 11,2% is ongeveer even hoog als in Leiden en Groningen.

Werk en inkomen

 • Het aantal personen met een bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners is in Nijmegen hoger (656 in 2021) dan gemiddeld in de benchmarksteden (600). In Arnhem is dit aantal het hoogst, gevolgd door Enschede.

Onderwijs

 • Het CBS bepaalt per kind en school in welke mate er sprake is van risico op onderwijsachterstand. Het CBS baseert zich daarbij op het opleidingsniveau van de ouders, het herkomstland van de moeder, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en deelname aan de schuldsanering. Het aandeel kinderen met een achterstandsrisico (16%) is in Nijmegen lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (het laagst in Groningen, gevolgd door Leiden en Nijmegen). Meer dan de helft van de ruim veertig Nijmeegse basisscholen heeft een relatief eenvoudige leerlingengroep (met weinig achterstandsrisico). In de benchmarksteden geldt dat voor een kleiner aandeel van de scholen (gemiddeld ruim een kwart).
 • Wanneer een leerling (tot 23 jaar) stopt met school zonder dat hij of zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt heeft (d.w.z. minimaal een opleiding havo/vwo of mbo2-niveau) is er sprake van "voortijdig school verlaten". In Nijmegen is het percentage voortijdig schoolverlaters lager (2,6% in schooljaar 2021/2022) dan gemiddeld in de benchmarksteden (3,1%).
 • In Nijmegen studeren circa 50.000 studenten aan de Radboud Universiteit en het Nijmeegse deel van de HAN (inclusief degenen die buiten Nijmegen wonen). Alleen in Groningen is het aantal hbo- en wo-studenten hoger; in de andere benchmarksteden is dit aantal lager.
 • Het aantal in de stad woonachtige hbo- en universitaire studenten per 1.000 inwoners is in Nijmegen hoger (110 in 2021/2022) dan gemiddeld in de benchmarksteden (99). Dit aantal is het hoogst in Groningen, gevolgd door Leiden.
 • In studiejaar 2021/2022 was 11% van de universitaire studenten in Nijmegen uit het buitenland afkomstig. In alle andere benchmarksteden met een universiteit was dit aandeel hoger.
 • In Nijmegen heeft een hoger percentage van de 15- tot 75-jarigen een hbo- of universitaire opleiding afgerond (45% in 2021) dan gemiddeld in de benchmarksteden (39%). Alleen in Leiden is het percentage hoger. Ook van de Nijmeegse beroepsbevolking - de personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn - is een relatief hoog percentage hoog opgeleid (58% versus gemiddeld 49% in de benchmarksteden).

Cultuur

 • In de Atlas voor gemeenten-ranglijst van de 50 grootste steden voor het cultuuraanbod (aantal podiumvoorstellingen gerelateerd aan het aantal inwoners) staat Nijmegen op de zevende plaats (editie 2022). Alle benchmarksteden staan lager op die ranglijst.

Sport

 • Het percentage volwassen Nijmegenaren, dat wekelijks sport, is in Nijmegen het hoger (59% in 2020) dan gemiddeld in de benchmarksteden (54%). In alle benchmarksteden is dit percentage lager.
 • Het percentage bewoners dat lid is van 1 of meer bij sportbonden aangesloten sportverenigingen (23,6% in 2021) is hoger dan gemiddeld in de benchmarksteden (21,1%). In Groningen en Leiden is dit percentage iets hoger dan in Nijmegen. In vergelijking met de benchmarksteden zijn Nijmegenaren relatief veel lid van een vereniging binnen de volgende sporttakken: voetbal, tennis, hockey, wandelsport, turnen/gymnastiek en atletiek. Nijmegenaren zijn minder vaak lid van een golfclub en een zwemvereniging.

Veiligheid

 • Het aantal geregistreerde fietsendiefstallen per 1.000 inwoners is in Nijmegen hoger (12,9 in 2022) dan gemiddeld in de benchmarksteden (9,1). In alle benchmarksteden is dit aantal lager dan in Nijmegen.
 • Nijmegenaren passen over het algemeen wat minder technische maatregelen tegen inbraak en diefstal toe dan gemiddeld in de benchmarksteden.
 • Het aantal Halt-verwijzingen per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar is in Nijmegen lager (9 in 2021) dan gemiddeld in de benchmarksteden (12).

Duurzaamheid

 • Het aantal zonne-energie installaties op woningen en bedrijven per 1.000 inwoners is in Nijmegen hoger (93,5 in 2022) dan gemiddeld in de benchmarksteden (86,3). In Groningen en Eindhoven is dit aantal hoger dan in Nijmegen.
 • Het percentage woningen met energielabel A of B is in Nijmegen hoger (48% in 2021) dan in de benchmarksteden (44%). Alleen in Tilburg is dit percentage nog wat hoger dan in Nijmegen.
 • Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming is in Nijmegen lager (8,6% in 2021) dan gemiddeld in de benchmarksteden (12%). In Tilburg is dit percentage het hoogst, gevolgd door Leiden en Enschede. Nijmegen behoort sinds 2015 samen met Eindhoven wel tot de sterkste stijgers.
 • In Nijmegen is het gemiddeld aantal kilo fijn huishoudelijk restafval per inwoner per jaar (81 in 2021) veel lager dan gemiddeld in de benchmarksteden (153). In alle andere benchmarksteden is dit aantal (veel) hoger dan in Nijmegen. Daarbij aansluitend is het percentage gescheiden ingezameld afval in Nijmegen relatief hoog (74%).
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13