Programma's

Bevolking

Prognose

Ook de komende jaren blijft de bevolking van Nijmegen groeien, daarover zijn alle bestaande prognoses het eens. Over hoe sterk die groei zal zijn, zijn er uiteenlopende scenario’s, van 187.000 tot 202.000 inwoners in 2035. De toename zal het sterkst zijn bij de groep zeventig-plussers.

Groei in verschillende prognoses en scenario's

Het inwoneraantal van Nijmegen stijgt al meer dan 20 jaar. Of dat in de toekomst ook zo zal blijven is afhankelijk van verschillende ontwikkelingen die allemaal in meer of mindere mate onzeker zijn: in welke mate blijven studenten naar Nijmegen komen voor een opleiding, hoe zal het gaan met de bouw in de Waalsprong, het Waalfront en andere delen van de stad, hoe ontwikkelt de economische situatie in Nijmegen en Nederland zich?
Daarom zijn in de Demografische Verkenningen 2021 meerdere scenario's doorgerekend: een scenario dat in grote lijnen de huidige trends doortrekt en rekent met de "groene" (relatief zekere) plannen uit de woningbouwprogrammering (van 10.000 woningen tot 2030/2035), een scenario waarin ook nog minder uitgewerkte plannen voor 7.000 extra woningen (o.a. in Dukenburg en bij het station) worden meegenomen en een conservatief scenario, met minder woningbouw en instroom van studenten.
In alle scenario's blijft het inwoneraantal van Nijmegen toenemen, maar wel in een verschillend tempo. Het inwoneraantal zal van 179.000 in 2022 stijgen tot 187.000 à 202.000 in 2035.

Naast de gemeentelijke prognose worden er ook verschillende landelijke prognoses met uitkomsten op lokaal niveau gemaakt. De twee bekendste zijn de prognose van het CBS/PBL en de Primos-prognose. De uitkomsten van deze prognoses lopen sterk uiteen: de Primos-prognose volgt het niveau van het meest conservatieve, beperkte bouw-scenario uit de Demografische Verkenning, terwijl de CBS-prognose ver boven de hoogste variant uit de Demografische Verkenning uitstijgt.


Figuur: Nijmeegse bevolkingsontwikkeling in verschillende prognoses. Bron: Demografische Verkenning 2021, Primos-prognose 2022 en CBS-prognose 2023-2050.

Toename het grootst bij zeventig-plussers

De ontwikkeling in leeftijdsgroepen tot 2035 is vooral het gevolg van de veranderingen in de afgelopen jaren en het ouder worden van de grote geboortegeneraties van na de tweede wereldoorlog:

  • De sterkste groei is te zien bij de groepen zeventigers en tachtigers. De grote geboortegeneraties uit de jaren 1946-1965 schuiven deze leeftijdsfases in en zorgen voor een toename van 40% bij de 70+-ers. Deze ontwikkeling is redelijk zeker: de groei komt voort uit het ouder worden van mensen die nu (meestal) al in Nijmegen wonen en maar weinig plannen zullen hebben uit de stad te verhuizen.
  • De groep twintigers is de afgelopen jaren in Nijmegen sterk gegroeid. Als vervolg daarvan zal in de jaren tot 2035 het aantal 30-ers en 40-ers gaan groeien, met in hun kielzog ook een toename van het aantal kinderen.
  • In de jaren '70 waren de geboortecijfers het laagst. Dat zorgde de afgelopen 10 jaar voor een daling van de groep veertigers. Voor de jaren tot 2035 betekent dit dat de groep vijftigers wat zal afnemen.


Figuur: Toe- en afname per leeftijdsgroep tussen 2010 en 2035, scenario met "groene" woningbouwplannen. Bron: Demografische Verkenning 2021.

Groei in wijken met nieuwbouw

De bevolkingsontwikkeling binnen de Nijmeegse wijken zal de komende jaren behoorlijk uiteenlopen. Gebieden met (relatief) veel nieuwbouw zullen groeien, met als sterkste voorbeeld Nijmegen-Noord. Voor Noord als geheel wordt een inwonersaantal van ongeveer 32.000 à 33.000 verwacht, een toename met ongeveer 10.000  vanaf 2021. De al voltooide wijk Oosterhout zal in inwoneraantal niet veel veranderen, de groei zal zich concentreren in Lent en Ressen.

Figuur: Inwoneraantal per wijk, in stedelijk scenario met "groene" woningbouwplannen. Bron:  Demografische Verkenning 2021.

In de rest van de stad is een lappendeken van groeiende en krimpende wijken te zien. Groei door nieuwbouw in o.a. Centrum en de Biezen (Waalfront), afname in een aantal wijken aan de zuid- en westkant van de stad.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13