Samenvatting

Bronnen

Externe statistieken

 • Politiecijfers: geregistreerde misdrijven en incidenten
 • CBS Statline
 • Regionale Monitor Brede Welvaart 2022, CBS
 • Primos prognose, ABF Research
 • CBS/PBL bevolkingsprognose
 • Regionaal Inkomens Onderzoek, CBS
 • Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek, CBS
 • Atlas sociale verzekeringen, UWV
 • Dashboard geregistreerde schulden, CBS
 • CBS jeugdmonitor
 • Maatwerktabellen VSO-kinderopvang, CBS
 • Peutermonitor Nijmegen
 • Schoolwijzer Nijmegen
 • Gegevens/jaarverslagen gesubsidieerde culturele instellingen
 • Jaarverslagen van Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten / Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs
 • Gegevens over leefstijlen in Nijmegen, bureau Motivaction, 2019
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • RIVM/atlas natuurlijk kapitaal
 • DAR Milieudiensten N.V.
 • EIB / energieleveren.nl
 • Netbeheer Nederland (via waarstaatjegemeente.nl)
 • Registratiesysteem energielabels gebouwen, RVO
 • Kamer van Koophandel
 • Sprekende Cijfers Dynamis
 • IBIS
 • Locatus
 • PWE-Gelderland
 • LISA
 • Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
 • UWV arbeidsmarktinformatie
 • HorecaDNA
 • BUIG-benchmark
 • DUO/Open Onderwijs Data
 • DUO/Leerplichtregistratie
 • onderwijsinspectie.nl
 • HAN
 • waarstaatjegemeente.nl (VNG)
 • onderwijsincijfers.nl
 • PIAAC, kernvaardigheden voor werk en leven
 • www.geletterdheidinzicht.nl
 • Databank landelijke Veiligheidsmonitor, CBS / ABF Research
 • GGD, registratie VVE-indicaties
 • sportenbewegenincijfers.nl
 • VZinfo.nl
 • NOC*NSF
 • Lokale monitor wonen, VNG-realisatie/ABF
 • Woningmarktcijfers.nl
 • Enserve
 • Entree
 • Corporatiegegevens
 • Databank klimaatmonitor CROW
 • Visuele Verkeerstellingen (2008-2012), modeluitkomsten (2013-2016) RVMK Motorvoertuigen
 • Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat, Ecorys
 • compendiumvoordeleefomgeving.nl
 • atlasleefomgeving.nl
 • WIZportaal sociale wijkteams
 • VIA Statistiek Ongevallen (op basis van BRON database van RWS)
 • www.buurtintegratie.nl
 • Dashboard onderwijskansen CBS
 • VSV-cijferportal/DUO dashboard VSV
 • Landelijke monitor sociaal domein (Waar staat je gemeente.nl)
 • Leefbaarometer.nl (voor Wijkmonitor)
 • De Erfgoedmonitor, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Nieuwbouwmonitor Geodienst RUG
 • Datawonen.nl
 • Landelijke monitor leegstand, CBS
 • Kadaster
 • klimaatmonitor.nl
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13