Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Huishoudens

Veel kleine huishoudens, een echte studentenstad

Nijmegen heeft begin 2022 97.400 huishoudens en “maar” 83.578 woningen. Normaal gesproken is zo’n verschil vreemd, maar niet in een studentenstad. Nijmegen is de vijfde studeerstad van Nederland. In het studiejaar 2021/2022 volgen 24.000 studenten onderwijs aan de Radboud Universiteit, en ongeveer 26.000 aan de Nijmeegse locaties van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ongeveer 20.000 HBO- en WO-studenten wonen in Nijmegen. Voor het grootste deel studerend aan het lokale hoger onderwijs, een kleiner deel ook in andere studiesteden.

Veel huishoudens met een laag inkomen, grote doelgroep passend toewijzen

Het percentage huishoudens met een laag inkomen (onder de lage-inkomensgrens, met kans op armoede) daalt al een aantal jaren: in 2021 had 10% van de Nijmeegse huishoudens zo'n inkomen. Dit aandeel ligt wel een stuk hoger dan in Nederland gemiddeld (7%).
De ontwikkelingen in 2022 en 2023, een periode met veel stijging op uitgavengebied, maar ook van een verhoging van de uitkeringen en het minimumloon met 10%, zijn nog niet zichtbaar in de inkomensstatistiek.

In Nijmegen zijn er, gekeken naar het besteedbaar inkomen, meer huishoudens in de lagere inkomensklassen en minder in de hoge klassen dan landelijk gemiddeld. Dat is in de onderstaande figuur te zien.
In heel Nederland heeft, logischerwijze, 20% van de huishoudens een besteedbaar inkomen waarmee ze tot de armste 20% van Nederland behoort. In Nijmegen valt meer dan een kwart van de huishoudens in deze inkomensklasse.
Aan de bovenkant van de inkomensverdeling zie je dat ongeveer 17% een van Nijmeegse huishoudens een inkomen heeft waarmee ze tot de rijkste 20% van Nederland behoort. In absolute cijfers gaat het dan om zo'n 14.000 huishoudens.

Figuur: Besteedbaar inkomen van huishoudens (inkomen na betaling van belasting, premies sociale en ziektekostenverzekering en inkomensoverdracht), naar Nederlandse 20% klasse. Bron: CBS/IIV, peiljaar 2021, voorlopige cijfers.

De ongunstigere inkomenspositie in Nijmegen is deels te verklaren vanuit de samenstelling van huishoudens en bevolking: het besteedbaar inkomen van meerpersoonshuishoudens is 2 tot 3 keer zo hoog als dat van alleenstaanden. Dit geldt zowel voor Nederland als geheel als voor Nijmegen. En omdat er in Nijmegen meer alleenstaanden wonen dan gemiddeld in Nederland is het gemiddelde huishoudensinkomen er lager.

In Nijmegen behoort 44% van de huishoudens gelet op de huishoudenssamenstelling en het inkomen, tot de doelgroep voor passend toewijzen. Landelijk is dat 31% (2020).  

Sterke huishoudensgroei

De huishoudensgroei in Nijmegen ligt met +25% sinds 2000 ruim boven het landelijke beeld (+20%).
Tot 2050 wordt een verdere groei verwacht. De CBS prognose verwacht nog een groei van circa 10.000 huishoudens vanaf 2023. Dat is qua groeitempo vergelijkbaar met Nederland (+10%). Het eenpersoonshuishouden blijft in de toekomst het dominante huishoudenstype. Nu zijn dat al 54% van de huishoudens (zowel in zelfstandige woningen als op kamers), in 2050 zal dat door kunnen stijgen tot naar schatting 56% van de huishoudens.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13