Programma's

Wonen en Stedelijke ontwikkeling

Studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting: nog steeds krap, nog steeds uitbreidingsbehoefte

In het studiejaar 2020/2021 volgen 24.000 studenten onderwijs aan de Radboud Universiteit, en 26.000 aan de Nijmeegse locaties van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
Het studentenaantal van de RU is sinds 2000 met zo’n 75% gestegen, in een tempo dat min of meer vergelijkbaar is met dat van het universitair onderwijs in Nederland als geheel.
De HAN heeft vooral in de periode 2000-2017 een zeer sterke groei doorgemaakt: het aantal studenten aan de Nijmeegse HAN-vestigingen is toen verdrievoudigd. Deze groei was veel sterker was dan de toename van het hoger beroepsonderwijs in Nederland.
De laatste 5 jaar is de toename van de Nijmeegse studentenaantallen min of meer vergelijkbaar met de Nederlandse trend.

Figuur: Ontwikkeling studentenaantallen in Nijmegen en Nederland. Bron: DUO.

Volgens de ramingen van het Ministerie OCW zal het aantal HBO-studenten de komende jaren iets gaan afnemen, maar zal het aantal WO-studenten, hoewel langzamer dan de afgelopen jaren, blijven doorgroeien. Deze verwachting geldt zowel voor Nederland als geheel als voor alle steden waar een universiteit staat, zoals ook Nijmegen.

Lang niet alle studenten, die in Nijmegen een opleiding volgen, wonen ook in Nijmegen. En omgekeerd zijn er ook studenten, die in Nijmegen wonen maar een HBO- of WO-opleiding elders volgen.
In totaal woonden er in het studiejaar 2020/2021 ongeveer 20.000 HBO- en WO-studenten in Nijmegen. Na een periode van gestage toename tot 2015/2016 schommelt het aantal in Nijmegen wonende HO-volgenden de afgelopen jaren meestal rond de 20.000.

Figuur: Aantallen in Nijmegen wonende studenten. Bron: CBS.

De SSH& als institutionele verhuurder heeft de laatste jaren veel eenheden toegevoegd, met meer nadruk op zelfstandige eenheden. Dat is kwalitatief in lijn met de voorkeuren. Analyse van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting liet over de afgelopen jaren zien dat Nijmegen eigenlijk ruim zit in de kamers met gedeelde voorzieningen en erg krap in de huisvestingsmogelijkheden met meer zelfstandigheid (eenkamerwoningen, zelfstandig wonen). Inmiddels is het aandeel studenten op kamers met gedeeld voorzieningen in de laatste 8 jaar gedaald van driekwart naar tweederde.
Kwantitatief is het een antwoord op de hiervoor geschetste groei van het aantal studenten in de stad.
Door meer aanbod, maar vooral ook een dalend aantal studenten dat hier komt wonen, neemt de spanning op de Nijmeegse markt voor studentenhuisvesting (zowel SSH& als particulier) de laatste jaren wat af, maar geldt niettemin nog steeds als “zeer krap” in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2022 (de hoogste schaarstecategorie).

Voor de periode tot 2030 becijfert het Woningbehoefteonderzoek van Companen (2023) de uitbreidingsbehoefte aan eenheden voor studenten op 3.200 stuks. Dit betreft zowel het grotendeels inlopen van het bestaande tekort, als de verwachte groei in de komende jaren. Bij een lagere instroom van buitenlandse studenten reduceert de uitbreidingsbehoefte tot 2.550 eenheden.

De particuliere kamerverhuurmarkt staat de laatste jaren in de aandacht, als verdienmodel van kleinere beleggers maar ook als punt van zorg voor de leefbaarheid van sommige wijken. Door de stabilisatie/lichte daling in het aantal uitwonenden in de stad en de groei van het SSH&-bezit lijkt het dat de vraagdruk van studenten op de particuliere kamermarkt wat afneemt.


Figuur: Uitwonende studenten in Nijmegen, % huurders bij  SSH& en particuliere verhuur; bron: Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13