Programma's

Welzijn en Zorg

Stips, buurtteams en regieteams

Sinds 2021 zijn de buurtteams van start. De buurtteams zijn de opvolgers van de sociale wijkteams, die in de praktijk vooral verwijzers waren naar zogenaamde maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo en jeugdhulp. Bij de buurtteams volwassenen hebben alle stadsdelen en de wijk Hatert hebben eigen teams. Bij de buurtteams jeugd en gezin delen het Centrum en Nijmegen-Oost een team. De taak van de buurtteams is om zorg rechtstreeks te leveren (zogenaamde beschikkingsvrije zorg), meer gebruik te maken van beschikbaar aanbod in de wijk en waar nodig door te verwijzen naar zorgaanbieders. Er zijn 2 typen buurtteams die onderling nauw samenwerken; de buurtteams volwassenen en de buurtteams jeugd en gezin (hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met kinderen). Het buurtteam volwassenen is gestart op 1 januari 2022, het buurtteam jeugd en gezin op 1 juli 2021.

Ieder buurtteamgebied heeft ook een “Stip”, een steunpunt voor informatie en advies. Inwoners kunnen er terecht met vragen over wonen, inkomen, zorg, wijkactiviteiten en vrijwilligerswerk.

Naast de buurtteams en Stips zijn er 8 regieteams; één voor ieder stadsdeel, waarbij het Centrum en Nijmegen-Oost een team delen. De regieteams richten zich op huishoudens met meervoudige problematiek (vaak in combinatie met overlast).

Stips; bekendheid, bezoek en waardering

Bekendheid met de Stips
Van de (meerderjarige) inwoners is 47% bekend met de Stips (steunpunt voor informatie en advies die in ieder stadsdeel zitten); 23% is er goed mee bekend, 24% heeft er wel eens van gehoord. 53% is volledig onbekend met de Stips. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse burgerpeiling. Tussen 2017 en 2019 nam de bekendheid van de Stips licht toe;  ten opzichte van 2019 is de bekendheid van de Stips in 2021 onveranderd. Van de inwoners, die bekend zijn met de Stips, weet 59% ook waar deze is gevestigd.

Onderstaande figuur laat zien dat de bekendheid van het Stip per stadsdeel verschilt; in Nijmegen-Zuid is de bekendheid het grootst (57% enigszins of volledig bekend), in het Centrum is de bekendheid het laagst (31% enigszins of volledig bekend).

Ook is gekeken hoe groot de bekendheid van de Stips is bij inwoners met enige kwetsbaarheid op het vlak van gezondheid, zelfredzaamheid, inkomen, het hebben van sociale contacten en de mate van geluk. Van de inwoners met een kwetsbaarheid op één, twee of drie of meer onderdelen is resp. 48%, 57% en 51% (enigszins) bekend met de Stips; wat groter dan onder inwoners zonder kwetsbaarheid op de genoemde onderdelen (46%).


Figuur: Inwoners bekend met STIP naar stadsdeel
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen (2021)

Bezoeken aan de Stips
In 2022 werden 22.000 bezoeken gebracht aan de Stips (registraties Stips, 2022). Hiermee is het aantal bezoeken weer vergelijkbaar met  2019 (23.000 bezoeken), voor de coronacrisis. Door de lockdowns als gevolg van het coronavirus lag het aantal bezoeken in 2020 (14.000) en 2021 (15.000) veel lager. De Stips leggen niet vast om hoeveel unieke inwoners het gaat, maar bekend is dat veel bezoekers vaker komen. Op basis van enquêteresultaten schatten we dat zo’n 10.500 Nijmegenaren de afgelopen twee jaar een Stip hebben bezocht.

Het aantal vragen aan de Stips groeide tot ruim 26.200 in 2022. Consumentenzaken is de belangrijkste vraagcategorie (7.500), gevolgd door vragen over minimaregelingen (6.000). Op grotere afstand volgen vragen over ziekte en zorg (2.500), belastingen (2.100), inkomen (1.900) en wonen (1.600).

Bezoekersoordeel over de Stips
Van de inwoners, die in de afgelopen jaren (om uiteenlopende redenen) bij de Stips zijn geweest, is 70% (zeer) tevreden over het contact (Burgerpeiling, 2021); 8% is (zeer) ontevreden, 21% oordeelt neutraal of heeft geen mening. Dat is vergelijkbaar met 2019.

Verder heeft een deel van de cliënten Wmo rond hun hulpvraag contact met de Stips. In gemeentelijk cliëntonderzoek over 2021 geeft 68% van hen aan (zeer) tevreden te zijn hierover, 8% is (zeer) ontevreden. 12% oordeelt neutraal, 12% heeft geen mening. Dit beeld is de afgelopen drie jaar stabiel.

Buurtteams; bekendheid, aanmeldingen en waardering

Bekendheid buurtteams
Het buurtteam jeugd en gezin ging van start op 1 juli 2021, het buurtteam volwassenen volgde op 1 januari 2022. Met de start van het buurtteam volwassenen hielden de sociale wijkteams op te bestaan. Uit gemeentelijk enquêteonderzoek blijkt dat enkele maanden na de start van het buurtteam jeugd en gezin, 36% van de Nijmegenaren met kinderen in het huishouden bekend is met de teams. Daarbij zijn grote verschillen tussen de gebieden waar de buurtteams jeugd en gezin werkzaam zijn; in Nijmegen-Noord is de bekendheid veel groter (46%), terwijl de bekendheid in Dukenburg achterblijft (27%). Cijfers over de bekendheid van de buurtteams volwassenen komen beschikbaar in het najaar van 2023.


Figuur: Aandeel inwoners met kinderen dat bekend is met buurtteam jeugd en gezin per buurtteamgebied
Bron: Burgerpeiling gemeente Nijmegen (2021)

Aanmeldingen buurtteams
In 2022 meldden 3100 inwoners zich aan bij het buurtteam volwassenen. In 2022 meldden 2025 gezinnen zich aan bij de buurtteams jeugd en gezin. De monitoring van de cliëntgroep van de beide soorten buurtteams wordt in 2023 verder ontwikkeld.

Cliëntoordeel over de buurtteams
Uit enquêteonderzoek ontstaat een beeld van het cliëntoordeel over de buurtteams. Een deel van de cliënten met maatwerk Wmo en jeugdhulp hadden voor hun hulpvraag contact met een buurtteam. In de cliëntervaringsonderzoeken geeft 68% van de cliënten Wmo aan (zeer) tevreden te zijn over het contact met het buurtteam volwassenen. Van de ouders/verzorgers van cliënten met jeugdhulp geeft 69% aan (zeer) tevreden te zijn over het contact met buurtteam jeugd en gezin.

Regieteams

In Nijmegen zijn 8 regieteams die meervoudige problematiek (vaak in combinatie met overlast) aanpakken binnen huishoudens. In deze multidisciplinaire teams werken onder andere gemeente, woningcorporaties, zorgaanbieders en de politie samen.

Over heel 2021 zijn 361 casussen aan bod geweest in de regieteams. In 2020 en 2019 waren dat er respectievelijk 401 en 384. Onderstaande figuur laat de verdeling zien over de verschillende regieteams in 2021. Cijfers over 2022 kunnen (in het voorjaar van 2023) niet worden gerapporteerd door de herinrichting van het registratiesysteem van de regieteams.


Figuur: Cases in 2021 per gebiedsteam
Bron: Registratie regieteams (Vis2)

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13