Programma's

Welzijn en Zorg

Stapeling regelingen binnen het sociaal domein

Dit onderdeel bespreekt de stapeling of samenloop van regelingen in het sociaal domein die de gemeente uitvoert, zowel per inwoner als per huishouden. Deze regelingen zijn onder te verdelen in de domeinen zorg, inkomen, werk en jeugd.

Van alle Nijmegenaren maken zo'n 32.500 inwoners, oftewel 18%, gebruik van een gemeentelijke sociale voorziening. Dit beeld is sinds 2018 onveranderd. Gekeken naar zelfstandige huishoudens (exclusief bewoners van verpleeghuizen en verkamerde panden) gaat het om zo'n 23.900 huishoudens. Dat is 31% van de zelfstandige huishoudens, vergelijkbaar met de jaren 2018 t/m 2020. 4,9% van de huishoudens (zo'n 3.800) zijn kwetsbaar te noemen; deze huishoudens maken gebruik van 5 of meer regelingen.

Naast gemeentelijke regelingen kent het sociaal domein regelingen die de landelijke overheid uitvoert. Het gebruik van deze regelingen is voor de gemeente niet op persoonsniveau beschikbaar. Daarom blijven deze regelingen buiten beschouwing in de analyses over de stapeling van regelingen. Onderstaand wel de kerncijfers rond de landelijke regelingen:

  • Zorg uit de Zorgverzekeringswet werd in 2020 door 86% van de Nijmegenaren gebruikt (bron: Vektis Zorgspiegel Gemeenten). Het ging meestal om bezoek aan de huisarts (76%), farmaceutische zorg (65%) of bezoek aan een medisch specialist (51%). 6% van de Nijmegenaren maakte gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. De cijfers over 2021 zijn nog onvoldoende betrouwbaar.
  • De Wet langdurige zorg werd in 2021 door 2% de Nijmegenaren gebruikt (bron: Vektis Zorgspiegel Gemeenten). In 2020 ging het ook om 2%.
  • 8400 Nijmegenaren hadden eind 2021 een uitkering arbeidsongeschiktheid (bron: UWV). Kijk voor meer informatie in het programma werk en inkomen (zie menu bovenaan).
  • Het aantal WW-uitkeringen is eind 2022 1.700, duidelijk lager dan in het begin van 2021 (2.900). Kijk voor meer informatie in het programma werk en inkomen (zie menu bovenaan).

Gebruik van gemeentelijke regelingen door inwoners

Onderstaande figuur geeft een beeld van regelingen in het sociaal domein die de gemeente uitvoert en het gebruik daarvan. Meest gebruikt zijn regelingen in het domein inkomen (18.270 cliënten), gevolgd door het domein zorg (14.860 cliënten). Op afstand volgen regelingen rond jeugd (6.040 cliënten) en werk (3.090 cliënten). De afzonderlijke cliënten per regeling tellen niet op tot het totaal aantal cliënten in ieder domein, omdat het per regeling kan gaan om deels dezelfde cliënten.

Figuur: Aantal cliënten per regeling sociaal domein
Bron: Sociaal Statistisch Bestand 2022(regelingengebruik over 2021 en inwoner op 1-1-22)

Kijk voor meer informatie over cliëntgroepen en ontwikkelingen rond regelingen inkomen en werk in het programma werk en inkomen (zie menu bovenaan).  Kijk voor meer informatie over cliënten en ontwikkelingen rond zorgregelingen voor volwassenen in het onderdeel wmo en stips, buurtteams en regieteams (zie menu links) en voor jongeren in het onderdeel jeugdhulp (zie menu links). Kijk voor meer informatie over cliënten en ontwikkelingen rond regelingen rond onderwijs in het programma onderwijs (zie menu bovenaan).

Stapeling van gemeentelijke regelingen binnen huishoudens

69% van de (zelfstandige) huishoudens gebruikt géén sociale regelingen (vergelijkbaar met de 70% van 2018 t/m 2020), bij 31% is dat wel het geval (zo'n 23.900 huishoudens). Binnen deze huishoudens is sprake van een sterke stapeling van regelingen. Onderstaande figuur laat zien dat 37% van alle cliëntrelaties met de gemeente te herleiden zijn tot 5% van de huishoudens, en 70% van alle cliëntrelaties tot 13% van de huishoudens.


Figuur: Typering huishouden naar klantrelaties met bijbehorend aandeel van totale klantrelaties
Bron: Sociaal Statistisch Bestand 2022 (regelingengebruik over 2021 en inwoner op 1-1-22)

Bij de stapeling van regelingen binnen huishoudens kan worden gekeken naar de verschillende domeinen waaronder de regelingen vallen (inkomen, zorg, jeugd, werk). Als huishoudens gebruik maken van regelingen, doen zij dat meestal binnen één domein (66% van de huishoudens met regelingen). Ook twee domeinen komt regelmatig voor (28% van alle huishoudens). Er zijn nauwelijks huishoudens die gebruik maken van regelingen in drie (6%) of alle vier de domeinen (1%).

Kwetsbare huishoudens worden gedefinieerd als huishoudens met 5 of meer klantrelaties. In 2021 gaat het om 4,9% (bijna 3.800 huishoudens). In 2019 en 2020 ging het om 4,5%. Gaat het in de afgelopen jaren steeds om dezelfde groep kwetsbare huishoudens (5+ klantrelaties) of is sprake van doorstroming? Analyse van de samenloop van sociale regelingen tussen 2015 en 2018 laat zien dat ongeveer een derde van de van de inwoners die in 2016 in een kwetsbaar huishouden woonde, drie jaar later nog altijd deel uitmaakt van een kwetsbaar huishouden. Voor twee derde van hen geldt dat zij in de jaren na 2015 geen deel meer uitmaken van een kwetsbaar huishouden; in het huishouden zijn geen of minder dan 5 klantrelaties. Daarbij hebben inwoners uit huishoudens waarin klantrelaties zijn in verschillende subdomeinen (inkomen, werk, zorg, jeugd), minder kans om uit kwetsbaarheid te stromen.


Figuur: Inwoners in kwetsbare huishoudens; ontwikkeling 2015, 2017, 2018
Bron: Sociaal Statistisch Bestand 2016, 2018, 2019

Kenmerken kwetsbare huishoudens

Kwetsbare huishoudens worden gedefinieerd als huishoudens met 5 of meer klantrelaties (4,9% in 2021). Het aantal klantrelaties hangt sterk samen met het type huishouden. Stellen maken het minst gebruik van regelingen (17%), tegen 57% van de eenoudergezinnen. Eenoudergezinnen vallen ook op als het gaat om het aandeel kwetsbare huishoudens; 17%, tegen 3 tot 5% bij andere typen huishoudens. Van de alleenstaanden maakt 39% gebruik van gemeentelijke regelingen, bij tweeoudergezinnen is dat 27%.


Figuur: Aantal klantrelaties naar type huishouden
Bron: Sociaal Statistisch Bestand 2022 (regelingengebruik over 2021 en inwoner op 1-1-22)

Ook zijn er grote verschillen naar afkomst. Van huishoudens die bestaan uit leden zonder migratieachtergrond, is 3% te typeren als kwetsbaar. Van de huishoudens die bestaan uit leden met een niet-westerse migratieachtergrond is dat 8% tot 25%, afhankelijk van het herkomstland. Van de huishoudens met een westerse migratieachtergrond behoort 5% tot de kwetsbare huishoudens.

Wat betreft spreiding over de stad volgt het gebruik van sociale regelingen het sociaal economisch profiel van de bevolking. Onderstaande kaart laat de verspreiding zien van kwetsbare huishoudens (5+ klantrelaties). In de gehele stad gaat het om 4,9%. In Meijhorst wonen relatief de meeste kwetsbare huishoudens (14%). Daarnaast vallen Aldenhof (10%), Hatert en Neerbosch-Oost (beide 9%), Nije Veld en Lankforst (beide 8%) op. In het sociaal-economisch sterkere Nijmegen-Noord en Nijmegen-Oost zijn juist veel wijken met een relatief laag aandeel kwetsbare huishoudens.


Figuur: Kwetsbare huishoudens (5+ klantrelaties) per wijk
Bron: Sociaal Statistisch Bestand 2022

Stapeling naar gemeentelijke regeling

Onderstaande figuur laat per regeling zien hoe vaak huishoudens daarnaast andere regelingen gebruiken. Er zijn grote verschillen; van de huishoudens waar jeugdhulp wordt gebruikt, maakt 57% géén gebruik van andere regelingen. Voor de oude Wmo (hulpmiddelen/huishoudelijke hulp) is dat 54%, terwijl het bij de huishoudens met nieuwe Wmo (begeleiding/beschermd wonen) om 21% gaat (van hen maakt 79% gebruik van één of meer andere regelingen). Ook huishoudens met een sociale werkvoorziening maken relatief weinig gebruik van andere regelingen (51% heeft één of meer andere regelingen). Voor alle regelingen in het inkomensdomein valt op dat veel gebruik wordt gemaakt van andere (inkomens)regelingen; 86% tot 94% van de huishoudens gebruikt één of meer andere regelingen. Tot slot vallen huishoudens in het regieteam op. Van deze huishoudens maakt 85% gebruik van andere regelingen. Dat ligt voor de hand, omdat de regieteams vaak multiprobleemhuishoudens ondersteunen.


Figuur: Gebruik van (andere) regelingen naar regeling
Bron: Sociaal Statistisch Bestand 2022 (regelingengebruik over 2021 van inwoners op 1-1-22)

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:49:22 met de export van 05/25/2023 15:40:13